Publish

Publishing • Copy write • Translation

Publishing

Copyright trade

Literature translation

Naše generace

Sbírku povídek 我们这一代 (Naše generace) sestavil 马兵 (Ma Bing)

a vydalo nakladatelství 山东文艺出版社
(Shandong Publishing House of Literature and Art Co., Ltd.) v roce 2020,

© 2022 by Li Hao , Yi Zhou, Zhang Chu, Ma Xiaotao, Zheng Xiaolü, Da Touma, Wang Suxin

Translation © Hana Do, Zuzana Li, Petra Martincová, Denis Molčanov, 2022

Image © Yang Yicheng

Jazyková redakce a korektura Petr Karlach Grafická úprava Cun Xu
Sazba Cun Xu
Obálka Cun Xu

Tisk H. R. G., s. r. o.

V roce 2023 vydalo nakladatelství ICA books, Hanux s. r. o.

ISBN 978-80-11-00238-1

继2022年1月,捷克语翻译的中国当代中短篇小说集《在街上》出版之后,2023年2月初,《锋芒文丛》系列的另一部小说集《我们这一代》已呈现在捷克读者眼前。

《我们这一代》收录了七位中青年小说家的作品,李浩的《跌落在我们村庄的神仙》,戈舟的《随园》,张楚的《中年妇女恋爱史》,马小淘的《失重》,郑小驴《赞美诗》,大头马的《谋杀电视机》和王苏辛《白夜照相馆》等。

为书籍出版提供印刷的同仁,曾表达阅读《在街上》的感受,他说,他本人的生活圈,从来没有遇到过华裔,阅读来自中国作家的小说,令他感到人与人之间是相通的,他从字里行间,找到了很多属于自己的感受和感悟。

这恰恰应和了"锋芒文丛"的编选原则。

山东文艺出版社"锋芒文丛",于2020年3月出版,共分6辑,精选60后到90后40余位优秀小说家的中短篇小说。

主编马兵曾介绍"锋芒文丛"的编选原则,基于虚构与想象的激情,叙事的智性和生长性,以及"属己"与"属世"的平衡。

马兵认为,好的故事,不仅长于情节和人物,更在于为开放性的阐释,提供足够的发展空间和无限可能。"在地"的叙事,"此岸"的遭遇,往往指向恒久的人和我们共在的情境,与他乡,彼岸同在,又保持距离。

作为山东文艺出版社的合作机构,捷中文化交流协会,在疫情期间,致力于"锋芒文丛"选辑的捷克语翻译和出版。选取《在街上》和《我们这一代》作为首批作品,由著名翻译家Zuzana Li,Denis Molčanov, Petra Martincová, Hana Do等联袂翻译完成,呈现给捷克语读者。

《我们这一代》

李浩《跌落在我们村庄的神仙》(译者:Petra Martincová

戈舟《随园》(译者:Zuzana Li

张楚《中年妇女恋爱史》(译者:Denis Molčanov

马小淘《失重》(译者:Hana Do

郑小驴《赞美诗》(译者:Zuzana Li

大头马《谋杀电视机》(译者:Denis Molčanov

王苏辛《白夜照相馆》(译者:Zuzana Li

Na ulici

Sbírku povídek 在街上 (Na ulici) sestavil 马兵 (Ma Bing)

a vydalo nakladatelství 山东文艺出版社

(Shandong Publishing House of Literature and Art Co., Ltd) v roce 2020.

© 2020 by Pema Tseden, Lu Min, Fu Xiuying, Ren Xiaowen, Ma La, Zhou Jianing, Lu Dekun

Translation © Zuzana Li, Denis Molčanov, 2021

Image © Yang Yicheng

Jazyková redakce a korektura Petr Karlach Grafická úprava Cun Xu

Sazba Cun Xu

Obálka Cun Xu

Tisk H. R. G., s. r. o.

V roce 2021 vydalo nakladatelství ICA books, Hanux s. r. o.

ISBN 978-80-11-00237-4

山东文艺出版社"锋芒文丛",2020年3月出版,主编马兵在丛书序言中写道,"呈现当下中青年小说家的创作实绩","介绍中国当下小说的多元与活力"。

很多读者会跟随心仪的作家,追光自己不曾抵达的世界,出版社、评论家、其他专业人士的采撷、择选,更会让我们发现可能未曾留意的风景。

海外选译中国作家作品,已经有了相当深厚的积淀,我们仍然感到些许迫切,希望我们年轻的创作者、当下的故事和体验,随意地、平平常常地,成为各地文学读者信手拈来的选择,而不是那种刻意的阅读中国。

"锋芒文丛"的编选原则,基于虚构与想象的激情,叙事的智性和生长性,以及"属己"与"属世"的平衡。马兵认为,好的小说家,"可以凭借不凡的体验、洞察、叙事和想象力,呈现中国本土文学的叙事智慧";好的故事,更在于"为开放性的阐释,提供足够的发展空间和无限可能";而"在地"的叙事,"此岸"的遭遇,"往往指向恒久的人和我们共在的情境",与他乡、彼岸同在,又保持距离。

丛书在2020年出版,恰恰是疫情带来诸多改变的年份,二年来,我们不断挪移审视社会和阅读文学的视角,重新思考共处、同在与距离。

作为山东文艺出版社的合作机构,我们捷中文化交流协会(www.iccica.com),也在这二年间,致力于"锋芒文丛"选辑的捷克语翻译和出版。

最先选取《在街上》和《我们这一代》,也荣幸地请到捷克著名翻译家李素和爱理来做这二本译作。

《在街上》捷克语版,2022年1月,中国新年即将到来之际,正式出版,《我们这一代》预计年中与捷克读者见面。

《在街上》

万玛才旦《气球》(译者:Denis Molčanov

鲁敏《球与枪》(译者:Zuzana Li

付秀莹《春暮》(译者:Zuzana Li

任晓雯《朱三小姐的一生》(译者:Zuzana Li

马拉《鲨鱼》(译者:Denis Molčanov

周嘉宁《你是浪子,别泊岸》(译者:Denis Molčanov

卢德坤《逛超市学》(译者:Denis Molčanov