I lost something

14/03/2019

Matěj Kos je studentem Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Ateliéru fotografie na katedře volného umění.

Instalace je metaforou prchavého okamžiku vzniku nové myšlenky, která je "vyslovena" a následně materializována. Prostor zcela patří myšlenkám-objektům. Přímo určují, jak se v něm pohybujeme a jak jej vnímáme. Jako by byly zároveň i v naší hlavě.

Výstava I Lost Something pracuje s možností paralely mezi formováním myšlenek a tvorbou virtuálních 3D objektů. Stejně jako je imaginární prostor naší mysli konstruován především různými idejemi, názory a koncepty, je i zdánlivě nekonečný a prázdný prostor rozhraní počítačového programu určován objekty, které do něj vložíme. A stejně tak jako aspekty jedné myšlenky vytvářejí možnosti pro vznik mnoha dalších, virtuální 3D objekty jsou v prostoru definovány polohou, velikostí či objemem okolních objektů.

kurátor: Michal Jalůvka

14.03.2019-11.04.2019

中文解读:

我丢了东西/I lost something

MatějKos是美术系摄影工作室的艺术,建筑与设计学院的学生。

装置是对一个新想法出现的短暂瞬间的隐喻,这个新想法被"说出"并随后实现。 空间完全属于思想客体。 他们直接决定我们如何移动和感知它。 好像它们也在我们的脑海中。

展览《我丢了东西》(I Lost Something)在构想和创建3D虚拟物体之间可能存在相似之处。 正如我们脑海中的想象空间主要由各种思想,观点和概念所构成一样,计算机程序接口看似无限的空白空间也取决于我们放入其中的对象。 正如一个构想的方面为其他许多构想创造机会一样,空间中的虚拟3D对象由周围对象的位置,大小或体积来定义。

艺术家: Matěj Kos

策展人:Michal Jalůvka

日期:3月14日-4月11日

S1005