Elevating the elevator

06/03/2020

Elevating the elevator od 6. 3. do 12. 4.
Vernisáž/Opening 6. 3. od 19:00.
Klára Čapáková, Soyoung Bae & Roza Pogosian, Filip Kopecký, Žaneta Reková
20:00 - Performance Soyoung Bee a Roza Pogosian: I'll be your skin if you lend me your ear

/CN/

这个世界的加速,正在改变当今世代的集体观念,正在产生后果。

讨论后果是正面的还是负面的并不重要。

重要的是讨论我们正在经历的改变。

反思的艺术越来越反应实质,但也不显见。

短时的记忆甚至更短,我们的故事被保存到文档碎片(cookie)中,而文档碎片(cookies)正在使用我们的数据创建我们未来步骤的无限变体。因为已经定义了表达方式,所以不必知道如何表达自己。

我们的身体不再是我们身份的唯一载体,但其重要性仍然存在。

生活在所谓的后现代主义中意义重大,但焦虑无处不在。根据这种社会学理论,我们的生活正在回归,就像我们游牧民族时代一样。

我们像鸟一样到处旅行,但是我们越来越大的自由只是虚假的。

我们的生活变得越来越快,以至于我们不确定明天将处于什么样的位置。

我们的身份正在不断地分层并重新设计为其他形式。

策展人:徐在


/EN/
Acceleration in this world, which is transforming the collective perception of today's generations, is having some consequences. It's not important to talk about whether the consequences are positive or negative. It's important to talk about what we are becoming. The art of reflexion is more and more substantial, but also less visible. Short-term memory is even shorter and our stories are saved into cookies, which are using our data to create infinite variants of our future steps. Knowing how to express ourselves isn't as necessary because our expressions have been already defined.
Our bodies are no longer the only bearers of our identities, but their importance still persists. Living in so called Late modernity means lot, but the position of anxiety is everywhere. According to this sociological theory, our life is regressing to resemble the times when we lived as nomads. We travel from place to place like birds, but our bigger and bigger freedom is only a sham. Acceleration of our life is becoming so fast, that we are not sure what position we are going to be in tomorrow. Our identities are being continuously stratified and redesigned to other forms.
Curator: Zai Xu

/CZ/
Akcelerace ve světě, která posouvá kolektivní vnímání současných generací, s sebou nese jisté následky. Není důležité mluvit o tom, jestli jsou tyto následky pozitivní, či negativní. Je třeba řešit to, kým se stáváme. Umění reflexe je čím dál podstatnější, je ale o to méně vidět. Krátkodobá paměť je ještě kratší a naše příběhy se ukládají do cookies, které z dat o nás vytváří nekonečno dalších variant našich budoucích stop. Naučit se vyjádřit je méně podstatné, protože naše výrazy jsou již definovány.
Naše těla už nejsou jedinými nositeli našich identit, ale jejich důležitost stále přetrvává. Žít v takzvané tekuté modernitě znamená mnohé, pozice nejistoty je ale všude přítomna. Podle této sociologické teorie se život vrací zpět do podoby, kdy jsme byli nomádi. Putujeme od místa k místu jako ptactvo, ale naše čím dál větší svoboda je pouhým klamem. Akcelerace života nabývá na takové rychlosti, že není jisté, na jaké pozici se ocitneme zítra. Dochází k rozvrstvení našich identit a k jejich neustálému přetváření do dalších podob.
Kurátor: Zai Xu


Otevírací doba mimo akce:
PÁT 12:00-17:00 & NED 12:00-17:00
Světova 1 Praha 8
Opening hours:
FRI 12:00-17:00 & SUN 12:00-17:00
Světova 1 Prague 8
Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee